STATUT

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ARKA NOEGO”

ul. Wawelska 21 80 – 034 Gdańsk

 

Podstawy prawne:

1) art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2) art. 20 ust. 2 i 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2015 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.Nr.249,poz 2104 z późn. zm.) Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm.), 3) Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty, dotyczące placówek niepublicznych, 4) Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31. Grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003 r.Nr.6, poz.69, późn.zm .) 5) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 942 z póżn. zm.), 6) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela(tekst jednolity- Dz. U. Nr 97 z 2006r. poz. 674 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych 7) Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r.( Dz.U.z dnia 23 grudnia 1991/120 826 z póź. zm.) 8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Poz. 1658) 9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. poz.1257) 10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz 356)

Rozdział 1. Postanowienia wstępne

§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole „Arka Noego”
2. Organ prowadzący: Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)- ks. kan. Tyberiusz Kroplewski
3. Przedmiot działalności: Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki i opieki dzieci w wieku 3-6 lat
4. Przedszkole zatrudnia dyrektora oraz zespół nauczycieli
5. W przedszkolu zatrudnione są woźne oddziałowe
6. Przedszkole jest czynne 10,5 godz. dziennie (od godz. 6.30 do godz. 17.00)

Rozdział 2. Cele i zadania przedszkola

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
a) Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka
b) Sprawuję opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola
c) Współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu do nauki w szkole
d) Rozwija ogólną sprawność ruchową
e) Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej
f) Udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.
g) Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowej
h) Tworzy warunki do wczesnej nauki języka obcego
i) Dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne
j) Kształtuje i rozwija zainteresowania dziecka, motywuje, ułatwia poszerzanie wiedzy o najbliższym otoczeniu.
k) Kształtuje dobre nawyki żywieniowe.
l) Współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
m) Przedszkole otwarte jest na dzieci, które mają problem z różnego rodzaju zaburzeniami, mamy odpowiednio przygotowany personel, który oferuje pomoc i wsparcie.

§ 3

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów:
a) Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
b) Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu
c) Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
d) Rozwijanie wrażliwości moralnej
e) Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym
f) Rozbudzanie ciekawości poznawcze, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej
g) Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych

Rozdział 3. Organy przedszkola

§ 4

1. Organami przedszkola są:
a) Dyrektor przedszkola od spraw administracyjnych i finansowych – ks. kan. Tyberiusz Kroplewski
b) Dyrektor przedszkola od spraw pedagogicznych – mgr Monika Halasz Cysarz
c) Rada pedagogiczna

§ 5

2. Do obowiązków dyrektora od spraw administracyjno-finansowych należy:
a) zarządzanie sprawami administracyjnymi
b) zarządzanie środkami finansowymi

§ 6

3. Do obowiązków dyrektora od spraw pedagogicznych należy:
a) Kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz
b) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
c) Sprawowanie opieki nad dziećmi, a w szczególności zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu
d) Opracowanie statutu przedszkola oraz innej dokumentacji pedagogicznej we współpracy z Radą Pedagogiczną
e) Nadzorowanie sposobu dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej
f) Kierowanie – jako przewodniczący-pracami rady pedagogicznej, realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji jak również wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa oświatowego.
g) Decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych
h) Współpracowanie z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola
i) Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola
j) Przyjmowanie oraz skreślanie dzieci z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami
k) Informowanie dyrektora szkoły rejonowej o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu
l) Zarządzanie przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom przedszkola
m) Występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
n) Ustalanie zakresów obowiązków społecznego zastępcy dyrektora, który reprezentuje placówkę i przejmuje obowiązki w czasie jego nieobecności.
o) Zapewnianie możliwości zapoznania się ze statutem pracownikom przedszkola i rodzicom.

§ 7

4. Do zakresu działań rady pedagogicznej należy:
a) Opracowanie i zatwierdzenie regulaminu rady pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola
b) Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-dydaktycznej-wychowawczej
c) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
d) Wydawanie opinii na prośbę dyrektora przedszkola
e) Opiniowanie przydziału nauczycielom dodatkowych czynności oraz stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego
f) Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.

§ 8

5. Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola.

Rozdział 4. Organizacja przedszkola

§ 9

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest odział przedszkolny złożony z dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
2. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości lokalowych placówki warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dziecka.
3. W okresie wakacyjnym oraz w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji c horobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.
4. W przedszkolu każda grupa powierzona jest jednemu nauczycielowi.
5. Wyjścia poza teren ogrodu przedszkolnego i poruszanie się po najbliższej okolicy muszą odbywać się z udziałem minimum 2 osób dorosłych na jedną grupę dzieci.
6. Wycieczki odbywają się za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów), udzieloną na piśmie, po wcześniejszym wypełnieniu „ Karty wycieczki” zatwierdzonej przez dyrektora przedszkola, pod opieką nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób: pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej lub rodziców w stosunku na każde 10-cioro dzieci przypada 1 opiekun.
7. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub przez inną dorosłą osobę upoważnioną pisemnie przez rodziców.
8. Wyklucza się pozostawienie dziecka samego przed przedszkolem lub w szatni (rodzic osobiście przekazuje dziecko pod opiekę nauczyciela ), przyprowadzania dziecka chorego, odbieranie dzieci przez osoby nieletnie (rodzeństwo)- nawet za pisemna zgodą rodzica.
9. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub prawnego opiekuna do momentu odbioru dziecka od nauczyciela. W momencie odbioru dziecka pełną opiekę przejmuje rodzic nawet jeśli dziecko przebywa nadal na terenie przedszkola.
10. Wszyscy wychowankowie objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na warunkach i przez firmę ubezpieczeniową wybraną przez rodziców i organ prowadzący (składkę opłacają rodzice na początku roku szkolnego).
11. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcenia nauczycieli lub innych instytucji oświatowych. Zgodę na realizację praktyk wyraża organ prowadzący.
12. W przedszkolu obowiązują zasady pracy będące podstawą sprzyjającej wszystkim podmiotom atmosfery:
a) dłuższe rozmowy dotyczące dziecka mogą odbywać się po uprzednim ustaleniu terminu
b) w pilnych przypadkach możliwa jest rozmowa z nauczycielem, jednakże nie może ona
ograniczać nauczycielowi możliwości sprawowania opieki nad dziećmi
c) niedopuszczalne jest rozwiązywanie konfliktów na terenie przedszkola w obecności dzieci
13. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

§ 10

1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku.
3. Coroczny termin przerw w pracy placówki ustala dyrektor przedszkola i przedkłada go rodzicom na pierwszym zebraniu we wrześniu.

§ 11

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15-20 min. dla dzieci 3-4 letnich i 25-30 min. dla dzieci 5-6 letnich.
3. Zajęcia są dokumentowane zapisami w dziennikach.
4. Opiekę nad dziećmi wspomagają pozostali pracownicy przedszkola.

§ 12

1. Praca opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dobrane przez nauczycieli programy.
2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:
– nie krócej niż 5 godz. dziennie
– od poniedziałku do piątku
– w godz. od 6.30 do 17.00
– przez 12 miesięcy w roku tj. od 1 września do 31 sierpnia
3. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w ramach opłaty stałej:
– język angielski
– rytmika
– religia
– gimnastyka korekcyjna
– scholka przedszkolna
– sensoplastyka
4. Jest możliwość korzystania z logopedy i psychologa dziecięcego.
5. Wszystkie dzieci korzystają z czterech posiłków dziennie:
– śniadania
– drugiego śniadania
– obiadu dwudaniowego (cattering)
– podwieczorku

§ 13

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola.
2. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowe rozkłady dla poszczególnych grup.

§ 14

Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:
• sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych + tablica multimedialna
• salę do prowadzenia zajęć rytmicznych i gimnastycznych
• toalety dla dzieci i dorosłych
• szatnię dla dzieci
• kuchnię i zaplecze kuchenne
• pomieszczenie administracyjne
• plac zabaw wyposażony w drewniany sprzęt sportowy
• namioty chroniące przed słońcem

Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 15

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieka.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w punkcie 1 określają odrębne przepisy.

§ 16

1. Nauczyciel:
a) Ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
b) Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania
c) Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy
d) Prowadzi dokumentację pedagogiczną (dzienniki zajęć, plany miesięczne, diagnoza pedagogiczna)
e) Jest zobowiązany otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując kontakt z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, organizuje zebrania, kontakty indywidualne, celem informowania o efektach nauczania ich dziecka
f) Jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola oraz innych zadań jeśli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola
2. Nauczyciel ma prawo do:
a) Doskonalenia i dokształcania zawodowego
b) Realizacji ścieżki awansu zawodowego
c) Ochrony zdrowia
d) Korzystania literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce
e) Korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, poradni i instytucji
f) Tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
g) Korzystania z posiłków w placówce

§ 17

Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:
a) Dbałość o sprawne działanie placówki, utrzymywanie ładu i czystości w budynku oraz jego otoczeniu
b) Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola
c) Współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci
d) Rzetelne wykonywanie zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

Rozdział 6. Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola

§ 18

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego.
2. Formy współdziałania to:
a) zebrania ogólne i grupowe
b) kontakty indywidualne z nauczycielami i dyrektorem
c) zajęcia otwarte
d) imprezy i uroczystości przedszkolne
e) tablice informacyjne dla rodziców
f) wycieczki
g) festyny
3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
a) Znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale
b) Uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych
c) Uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia
d) Wyrażania opinii na temat programów realizowanych w przedszkolu
e) Udziału w uroczystościach, imprezach, wycieczkach, spacerach, wyjściach do teatru, muzeum
f) Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć dodatkowych
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
a) Przestrzegać postanowień niniejszego statutu
b) Współpracować z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
c) Zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, pisemnie usprawiedliwiać nieobecności trwające ponad 3 dni
d) Przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki lub przez pisemnie upoważnioną osobę w godzinach funkcjonowania przedszkola. Wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu osobistego oraz podpis rodzica. Rodzic składa takie upoważnienie u nauczyciela. Osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód osobisty. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę
e) Przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawić na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka
f) Informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne
g) Uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny mających na celu właściwy przepływ informacji
h) Na bieżąco informować nauczyciela o zmianie numeru telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania
i) Śledzić na bieżąco informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń
j) Terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem przedszkola
k) Z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola

§ 19

1. Wychowankowie maja wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo – dydaktycznego
b) akceptacji takimi jakimi są
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych
d) poszanowania godności i własności osobistej
e) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywani pomocy w tym zakresie oraz życzliwego i podmiotowego traktowania
f) różnorodnego, bogatego w bodźce otoczenia
g) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi zdarzeniami

§ 20

1. Do obowiązków wychowanka należy:
a) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej
b) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników
c) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy, salę zabaw, ogród przedszkolny
d) informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych
e) poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym
f) słuchanie i wykonywanie poleceń oraz odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola

§ 21

1. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich ani nie mają prawa podawać dziecku żadnych leków, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie oraz wynikającymi z konieczności udzielania pierwszej pomocy.

Rozdział 7. Zasady rekrutacji i skreślenia dziecka z listy wychowanków

§ 22

1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz wpłacenie wpisowego.
2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszenia.
3. Karty zgłoszeniowe są wydawane najwcześniej na rok przed rozpoczęciem przez dziecko uczęszczania do przedszkola.
4. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego jeśli są wolne miejsca.
5. Wraz z rozpoczęciem uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) zawierają umowę cywilno – prawną z dyrektorem przedszkola.

§ 23

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola w przypadku gdy rodzice (prawni opiekunowie):
a) nie przestrzegają postanowień statutu placówki i obowiązujących w przedszkolu zasad
b) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania opłat
c) zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na proces opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny oraz bezpieczeństwo własne dziecka oraz jego rówieśników
d) nie współpracują z nauczycielami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka
e) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci
f) dziecko nagminnie łamie obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu
2. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków nie obowiązuje termin wypowiedzenia ustanowiony w umowie.
3. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany do wiadomości przedszkola.

Rozdział 8. Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

§ 24

1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:
a) opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola
b) dotacji Gminy Miasta Gdańsk
2. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:
a) wpisowego wpłaconego po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola, które nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców z przyczyn leżących po stronie rodziców
b)comiesięcznej opłaty stałej nie podlegającej zwrotowi
c) opłaty za wyżywienie w postaci dziennej stawki żywieniowej podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka powyżej jednego dnia (pojedynczych nieobecności nie odlicza się)
d) opłaty uiszczanej u nauczyciela raz w semestrze na materiały papiernicze
3. Opłatę stałą wraz z opłatą za wyżywienie uiszcza się „z góry” do dnia 10 każdego miesiąca na konto przedszkola.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§ 25

1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.
2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli.
3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
6. Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2019r.

Opracowała Dyrekcja
przedszkola